"תודה גדולה על שתי סדנאות נפלאות שהעברת במסגרת כנס פורום CFO באילת לפני כשבועיים.  כ-40 חברי פורום, CFOs בחברות המובילות במשק, שלקחו חלק בשתי הסדנאות יוצאות הדופן "יוצרים ומגדירים יחד את המותג "תפקיד ה-CFO", ציינו לשבח את הסדנא ואת מקצועיותך ונועם הליכותייך בהובלת שיח מסודר, מובנה, ברמה גבוהה ולעבר המטרות כפי שהוגדרו מלכתחילה. רובם ככולם ביקשו לקבל את המצגת שהועברה, ואת תוצאות הסדנאות המעובדות, היוצרות יחד הגדרה חדשה לתפקיד משמעותי זה.  זוהי כבר הפעם החמישית שאנו מקיימים סדנאות במסגרת כנס אילת, העוסקות בחיזוק וחידוד כישורי הניהול של מקצוע ה- CFO , והשנה, ללא ספק, הסדנא שלך בלטה במצוינותה." (מיכל קורן, עו"ד מנהלת תוכן, פורום CFO)

לקוחות מעידים

"תודה גדולה על שתי סדנאות נפלאות שהעברת במסגרת כנס פורום CFO באילת לפני כשבועיים. כ-40 חברי פורום, CFOs בחברות המובילות במשק, שלקחו חלק בשתי הסדנאות יוצאות הדופן "יוצרים ומגדירים יחד את המותג "תפקיד ה-CFO", ציינו לשבח את הסדנא ואת מקצועיותך ונועם הליכותייך בהובלת שיח מסודר, מובנה, ברמה גבוהה ולעבר המטרות כפי שהוגדרו מלכתחילה. רובם ככולם ביקשו לקבל את המצגת שהועברה, ואת תוצאות הסדנאות המעובדות, היוצרות יחד הגדרה חדשה לתפקיד משמעותי זה. זוהי כבר הפעם החמישית שאנו מקיימים סדנאות במסגרת כנס אילת, העוסקות בחיזוק וחידוד כישורי הניהול של מקצוע ה- CFO , והשנה, ללא ספק, הסדנא שלך בלטה במצוינותה." (מיכל קורן, עו"ד מנהלת תוכן, פורום CFO)

לכבוד

תמי בן גדעון

הנדון: מכתב תודה והערכה

תמי יקרה,

פורום כנס במסגרת שהעברת נפלאות סדנאות שתי על גדולהתודהCFO לפני באילת

כשבועיים.

כ-40 פורום, חבריCFOs יוצאות הסדנאות בשתי חלק שלקחו במשק, המובילות בחברות

"הדופן ה- "תפקיד המותג את יחד ומגדיריםיוצריםCFO" ואת הסדנא את לשבח ציינו,

כפי המטרות ולעבר גבוהה ברמה מובנה, מסודר, שיח בהובלת הליכותייך ונועםמקצועיותך

תוצאות ואת שהועברה, המצגת את לקבל ביקשו ככולם רובם מלכתחילה.שהוגדרו

בחיזוק העוסקות אילת, כנס במסגרת סדנאות מקיימים שאנו החמישית הפעם כברזוהי

וחידוד כישורי הניהול של מקצוע ה-CFO, והשנה, ללא ספק, הסדנא שלך בלטה במצוינותה.

הסדנאות המעובדות, היוצרות יחד הגדרה חדשה לתפקיד משמעותי זה.

תודה על היענותך לאתגר ועל הביצוע הנפלא והמדויק,

בברכה,

מיכל קורן, עו"ד

מנהלת תוכן, פורום CFO

לצפייה בקובץ המקורי לחצו CFO